Translation.Manager.
YouTube
Primary Language: English
Description:
Translation Manager is a software system for the management of the subtitling and translation process. By providing a single management system, Translation Manager offers significant time and cost sav (More)
My Recent Work
You did not do any work on this video
Subtitles in: עברית
Start End Subtitles
00:00:01 00:00:03 טרנסליישן מנג'ר היא מערכת מבוססת רשת
00:00:04 00:00:05 שנועדה לפשט את הבקרה
00:00:05 00:00:08 על תהליך הפקת הכתוביות והתרגום
00:00:08 00:00:10 באמצעות ריכוז מרכיבי תהליך העבודה השונים
00:00:10 00:00:12 בכלי ניהול יעיל אחד.
00:00:12 00:00:15 טרנסליישן מנג'ר חוסכת זמן רב ועלויות בהשוואה
00:00:15 00:00:18 לתהליכים ידניים או כאלו שמתבססים על גיליונות עבודה
00:00:18 00:00:20 והיא עוזרת לכם לעסוק בתרגום
00:00:20 00:00:22 ולא באדמיניסטרציה.
00:00:23 00:00:25 כדי לעקוב אחרי השלבים הרבים
00:00:25 00:00:27 ולהבטיח תרגום באיכות גבוהה
00:00:27 00:00:28 לכל הלקוחות
00:00:28 00:00:32 נדרשו בעבר כישורי ארגון גבוהים במיוחד.
00:00:33 00:00:35 תהליך הפקת התרגום, מקבלת הזמנת העבודה
00:00:36 00:00:38 ועד להעברת המוצר הסופי ללקוח,
00:00:38 00:00:41 היה כרוך בעבודה רבה ומורכבת שכללה הודעות דוא"ל,
00:00:41 00:00:48 מאגרי מידע, גיליונות עבודה באקסל, אתרי FTP וחשבוניות.
00:00:50 00:00:52 טרנסליישן מנג'ר מרכזת את כל זה
00:00:52 00:00:55 במקום אחד.
00:00:56 00:01:00 כל הודעות הדוא"ל, התסריטים, קובצי המדיה, לוחות השנה, גיליונות העבודה,
00:01:00 00:01:03 מאגרי המידע של הלקוחות, העובדים והפרילנסרים
00:01:03 00:01:07 שעומדים איתם בקשר יומיומי נמצאים כעת בהישג יד
00:01:07 00:01:09 במקום אחד שמרכז את כל המידע.
00:01:10 00:01:13 כאשר טרנסליישן מנג'ר במרכז העסק שלכם,
00:01:13 00:01:15 לכל עובד לאורך תהליך העבודה
00:01:15 00:01:18 יש המידע הדרוש לו בזמן אמת.
00:01:19 00:01:22 כל משתמש, בין שהוא נמצא במשרד ובין שהוא בקצה השני של העולם,
00:01:23 00:01:25 מקבל הרשאות גישה
00:01:25 00:01:28 בהתאם לעבודה שעליו לבצע,
00:01:28 00:01:29 והוא יכול להשלים את עבודתו
00:01:29 00:01:32 בלי לצאת מהמערכת.
00:01:34 00:01:36 טרנסליישן מנג'ר מבצעת אוטומטית את רוב התהליכים
00:01:37 00:01:39 שבעבר נעשו ידנית,
00:01:39 00:01:43 ובזכות מאגר מידע SQL בלב טרנסליישן מנג'ר
00:01:43 00:01:45 כל דבר, מתיקי לקוחות ועד גיליונות נוכחות,
00:01:45 00:01:47 נשמר במערכת וניתן לשליפה יעילה.
00:01:49 00:01:50 מכיוון שהתוכנה פועלת באמצעות הדפדפן
00:01:50 00:01:52 אין צורך להתקין את טרנסליישן מנג'ר
00:01:52 00:01:54 במחשב שלכם.
00:01:54 00:01:56 מאחר שהתוכנה מתאימה לרוב הדפדפנים הנמצאים בשימוש
00:01:57 00:01:59 הגישה למידע אפשרית בבטחה
00:01:59 00:02:01 מכל מקום בעולם.
00:02:02 00:02:04 כאשר מתקבלת הזמנה מלקוח
00:02:04 00:02:06 אחד העובדים מזין את המידע למערכת
00:02:06 00:02:09 ומעלה את קובצי המדיה והתסריטים הדרושים.
00:02:10 00:02:11 כעת אפשר להגיע לכל המידע הקשור להזמנה
00:02:12 00:02:14 דרך המערכת.
00:02:16 00:02:19 לאחר מכן מנהל התפעול מקצה את העבודות השונות לעובדים
00:02:19 00:02:21 ומזין את תאריכי הסיום הדרושים.
00:02:22 00:02:24 באמצעות הדואר האלקטרוני המערכת שולחת לעובדים
00:02:24 00:02:26 הודעה אוטומטית
00:02:26 00:02:28 על עבודה חדשה שהוקצתה להם.
00:02:30 00:02:32 כאשר המתרגמים מתחברים לטרנסליישן מנג'ר
00:02:32 00:02:35 הם רואים מיד את המשימות שעליהם להשלים
00:02:35 00:02:38 כמו גם הודעות שנשלחו אליהם.
00:02:39 00:02:40 בלי לצאת מהמערכת
00:02:40 00:02:44 הם יכולים להוריד את הקבצים הדרושים לעבודתם,
00:02:44 00:02:46 ובסיום העבודה להעלות את העבודה המוגמרת.
00:02:47 00:02:50 הם גם יכולים להשתמש במערכת ההודעות המיידיות הפנימית
00:02:50 00:02:53 כדי לתקשר עם מנהל התפעול בנושא המשימה.
00:02:54 00:02:56 כל גרסה של קובץ שמועלית
00:02:56 00:02:58 לטרנסליישן מנג'ר נשמרת,
00:02:58 00:03:01 כך שלמנהלים ולמנהלי התפעול יש בכל עת גישה
00:03:01 00:03:03 לכל הגרסאות של הקבצים,
00:03:03 00:03:06 גם לאלו שכביכול נמחקו.
00:03:08 00:03:10 באמצעות השימוש בלוח המחוונים המיועד למנהלים
00:03:10 00:03:12 המנהלים יכולים לראות מיד
00:03:12 00:03:16 תצוגה עדכנית של ההזמנות בחברה, של ההכנסות לאותו יום
00:03:16 00:03:20 לאותו שבוע, לאותו חודש ולאותה שנה.
00:03:22 00:03:24 באמצעות השימוש במחירונים ובגיליונות שעות מובנים
00:03:25 00:03:28 טרנסליישן מנג'ר מפשטת משמעותית את הגבייה מהלקוחות
00:03:28 00:03:31 ואת התשלום לספקים על המשימות שהושלמו.
00:03:32 00:03:34 את העלות הקשורה למשימה כלשהי
00:03:34 00:03:36 אפשר לראות בכל אחד מהשלבים,
00:03:37 00:03:38 וניתן להוציא מהמערכת
00:03:38 00:03:40 הערכות רווח והפסד בכל רגע נתון.
00:03:42 00:03:43 מכיוון שכל משתמש מקבל הרשאות
00:03:44 00:03:46 בהתאם למשימות שעליו להשלים
00:03:46 00:03:48 בדף הבית של כל משתמש
00:03:48 00:03:51 יוצגו רק התפריטים הדרושים לעבודתו.
00:03:54 00:03:57 מכיוון שטרנסליישן מנג'ר מבצעת אוטומטית הרבה מאוד מהעבודה
00:03:57 00:03:59 שבעבר הייתה נעשית ידנית,
00:03:59 00:04:02 התוכנה מפחיתה משמעותית את שעות הניהול היקרות.
00:04:03 00:04:06 המערכת גם דואגת שיישמר תיעוד קבוע
00:04:06 00:04:08 של כל אחד משלבי תהליך התרגום,
00:04:08 00:04:12 כך שאין סכנה שתסריט כלשהו יאבד, אף קובץ לא ייעלם,
00:04:12 00:04:14 וחישוב התשלומים יהיה תמיד מדויק.
00:04:17 00:04:18 טרנסליישן מנג'ר מרכזת
00:04:18 00:04:20 את כל מרכיבי תהליך העבודה
00:04:21 00:04:23 במקום מאובטח אחד,
00:04:23 00:04:26 וכך מתקבל תהליך מרוכז וקל לניהול ובקרה
00:04:26 00:04:30 שמפנה לך את הזמן לעסוק במה שאתה יודע:
00:04:30 00:04:34 לעסוק בתרגום ולא באדמיניסטרציה.
Embed
Copy and paste the embed code above
Share
Copy and paste the embed code above