Translation.Manager.
YouTube
Primary Language: English
Description:
Translation Manager is a software system for the management of the subtitling and translation process. By providing a single management system, Translation Manager offers significant time and cost sav (More)
My Recent Work
You did not do any work on this video
Information Tags
Timing Category Subcategory Tag
No Information Tags Available for this video
Subtitles in: עברית
Start End Subtitles
00:00:01 00:00:03 טרנסליישן מנג'ר היא מערכת מבוססת רשת
00:00:04 00:00:05 שנועדה לפשט את הבקרה
00:00:05 00:00:08 על תהליך הפקת הכתוביות והתרגום
00:00:08 00:00:10 באמצעות ריכוז מרכיבי תהליך העבודה השונים
00:00:10 00:00:12 בכלי ניהול יעיל אחד.
00:00:12 00:00:15 טרנסליישן מנג'ר חוסכת זמן רב ועלויות בהשוואה
00:00:15 00:00:18 לתהליכים ידניים או כאלו שמתבססים על גיליונות עבודה
00:00:18 00:00:20 והיא עוזרת לכם לעסוק בתרגום
00:00:20 00:00:22 ולא באדמיניסטרציה.
00:00:23 00:00:25 כדי לעקוב אחרי השלבים הרבים
00:00:25 00:00:27 ולהבטיח תרגום באיכות גבוהה
00:00:27 00:00:28 לכל הלקוחות
00:00:28 00:00:32 נדרשו בעבר כישורי ארגון גבוהים במיוחד.
00:00:33 00:00:35 תהליך הפקת התרגום, מקבלת הזמנת העבודה
00:00:36 00:00:38 ועד להעברת המוצר הסופי ללקוח,
00:00:38 00:00:41 היה כרוך בעבודה רבה ומורכבת שכללה הודעות דוא"ל,
00:00:41 00:00:48 מאגרי מידע, גיליונות עבודה באקסל, אתרי FTP וחשבוניות.
00:00:50 00:00:52 טרנסליישן מנג'ר מרכזת את כל זה
00:00:52 00:00:55 במקום אחד.
00:00:56 00:01:00 כל הודעות הדוא"ל, התסריטים, קובצי המדיה, לוחות השנה, גיליונות העבודה,
00:01:00 00:01:03 מאגרי המידע של הלקוחות, העובדים והפרילנסרים
00:01:03 00:01:07 שעומדים איתם בקשר יומיומי נמצאים כעת בהישג יד
00:01:07 00:01:09 במקום אחד שמרכז את כל המידע.
00:01:10 00:01:13 כאשר טרנסליישן מנג'ר במרכז העסק שלכם,
00:01:13 00:01:15 לכל עובד לאורך תהליך העבודה
00:01:15 00:01:18 יש המידע הדרוש לו בזמן אמת.
00:01:19 00:01:22 כל משתמש, בין שהוא נמצא במשרד ובין שהוא בקצה השני של העולם,
00:01:23 00:01:25 מקבל הרשאות גישה
00:01:25 00:01:28 בהתאם לעבודה שעליו לבצע,
00:01:28 00:01:29 והוא יכול להשלים את עבודתו
00:01:29 00:01:32 בלי לצאת מהמערכת.
00:01:34 00:01:36 טרנסליישן מנג'ר מבצעת אוטומטית את רוב התהליכים
00:01:37 00:01:39 שבעבר נעשו ידנית,
00:01:39 00:01:43 ובזכות מאגר מידע SQL בלב טרנסליישן מנג'ר
00:01:43 00:01:45 כל דבר, מתיקי לקוחות ועד גיליונות נוכחות,
00:01:45 00:01:47 נשמר במערכת וניתן לשליפה יעילה.
00:01:49 00:01:50 מכיוון שהתוכנה פועלת באמצעות הדפדפן
00:01:50 00:01:52 אין צורך להתקין את טרנסליישן מנג'ר
00:01:52 00:01:54 במחשב שלכם.
00:01:54 00:01:56 מאחר שהתוכנה מתאימה לרוב הדפדפנים הנמצאים בשימוש
00:01:57 00:01:59 הגישה למידע אפשרית בבטחה
00:01:59 00:02:01 מכל מקום בעולם.
00:02:02 00:02:04 כאשר מתקבלת הזמנה מלקוח
00:02:04 00:02:06 אחד העובדים מזין את המידע למערכת
00:02:06 00:02:09 ומעלה את קובצי המדיה והתסריטים הדרושים.
00:02:10 00:02:11 כעת אפשר להגיע לכל המידע הקשור להזמנה
00:02:12 00:02:14 דרך המערכת.
00:02:16 00:02:19 לאחר מכן מנהל התפעול מקצה את העבודות השונות לעובדים
00:02:19 00:02:21 ומזין את תאריכי הסיום הדרושים.
00:02:22 00:02:24 באמצעות הדואר האלקטרוני המערכת שולחת לעובדים
00:02:24 00:02:26 הודעה אוטומטית
00:02:26 00:02:28 על עבודה חדשה שהוקצתה להם.
00:02:30 00:02:32 כאשר המתרגמים מתחברים לטרנסליישן מנג'ר
00:02:32 00:02:35 הם רואים מיד את המשימות שעליהם להשלים
00:02:35 00:02:38 כמו גם הודעות שנשלחו אליהם.
00:02:39 00:02:40 בלי לצאת מהמערכת
00:02:40 00:02:44 הם יכולים להוריד את הקבצים הדרושים לעבודתם,
00:02:44 00:02:46 ובסיום העבודה להעלות את העבודה המוגמרת.
00:02:47 00:02:50 הם גם יכולים להשתמש במערכת ההודעות המיידיות הפנימית
00:02:50 00:02:53 כדי לתקשר עם מנהל התפעול בנושא המשימה.
00:02:54 00:02:56 כל גרסה של קובץ שמועלית
00:02:56 00:02:58 לטרנסליישן מנג'ר נשמרת,
00:02:58 00:03:01 כך שלמנהלים ולמנהלי התפעול יש בכל עת גישה
00:03:01 00:03:03 לכל הגרסאות של הקבצים,
00:03:03 00:03:06 גם לאלו שכביכול נמחקו.
00:03:08 00:03:10 באמצעות השימוש בלוח המחוונים המיועד למנהלים
00:03:10 00:03:12 המנהלים יכולים לראות מיד
00:03:12 00:03:16 תצוגה עדכנית של ההזמנות בחברה, של ההכנסות לאותו יום
00:03:16 00:03:20 לאותו שבוע, לאותו חודש ולאותה שנה.
00:03:22 00:03:24 באמצעות השימוש במחירונים ובגיליונות שעות מובנים
00:03:25 00:03:28 טרנסליישן מנג'ר מפשטת משמעותית את הגבייה מהלקוחות
00:03:28 00:03:31 ואת התשלום לספקים על המשימות שהושלמו.
00:03:32 00:03:34 את העלות הקשורה למשימה כלשהי
00:03:34 00:03:36 אפשר לראות בכל אחד מהשלבים,
00:03:37 00:03:38 וניתן להוציא מהמערכת
00:03:38 00:03:40 הערכות רווח והפסד בכל רגע נתון.
00:03:42 00:03:43 מכיוון שכל משתמש מקבל הרשאות
00:03:44 00:03:46 בהתאם למשימות שעליו להשלים
00:03:46 00:03:48 בדף הבית של כל משתמש
00:03:48 00:03:51 יוצגו רק התפריטים הדרושים לעבודתו.
00:03:54 00:03:57 מכיוון שטרנסליישן מנג'ר מבצעת אוטומטית הרבה מאוד מהעבודה
00:03:57 00:03:59 שבעבר הייתה נעשית ידנית,
00:03:59 00:04:02 התוכנה מפחיתה משמעותית את שעות הניהול היקרות.
00:04:03 00:04:06 המערכת גם דואגת שיישמר תיעוד קבוע
00:04:06 00:04:08 של כל אחד משלבי תהליך התרגום,
00:04:08 00:04:12 כך שאין סכנה שתסריט כלשהו יאבד, אף קובץ לא ייעלם,
00:04:12 00:04:14 וחישוב התשלומים יהיה תמיד מדויק.
00:04:17 00:04:18 טרנסליישן מנג'ר מרכזת
00:04:18 00:04:20 את כל מרכיבי תהליך העבודה
00:04:21 00:04:23 במקום מאובטח אחד,
00:04:23 00:04:26 וכך מתקבל תהליך מרוכז וקל לניהול ובקרה
00:04:26 00:04:30 שמפנה לך את הזמן לעסוק במה שאתה יודע:
00:04:30 00:04:34 לעסוק בתרגום ולא באדמיניסטרציה.
Embed
Copy and paste the embed code above
Share
Copy and paste the embed code above